дом админа - блог системного администратора
Головна сторінка
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ — ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ


indexКонституцією України закріплено право кожного після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за поновленням своїх порушених прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до органів міжнародних організацій, членом або учасницею яких є Україна. (ч. 4 ст. 55).

Важливим кроком до наповнення цієї конституційної норми реальним змістом стала ратифікація Україною 17 липня 1997 р. Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. У результаті кожен одержав право, у разі порушення Україною її конвенційних зобов’язань, безпосередньо звертатися з відповідною заявою до Європейського суду з прав людини – судового органу, створеного відповідно до положень цієї конвенції.

Особливістю Конвенції є те, що вона забезпечує права і основоположні свободи на національному рівні та гарантує дієву та ефективну систему їх захисту на наднаціональному (міжнародному) рівні. Так, приєднавшись до Конвенції наша держава зробила її положення частиною національного законодавства і взяла на себе зобов’язання гарантувати та захищати передбачені Конвенцією права і свободи. Якщо ж Ви вважаєте, що Україна порушила свої зобов’язання, Ви маєте право після вичерпання національних засобів юридичного захисту оскаржити такі дії або бездіяльність до міжнародної судової установи – Європейського суду з прав людини, який здійснює контроль за виконанням Україною взятих за Конвенцією зобов’язань.

Конвенція та протоколи до неї гарантують:

 • право на життя, свободу та особисту недоторканість;

 • право на справедливий судовий розгляд під час здійснення цивільного та кримінального судочинства;

 • право на вільні вибори;

 • свободу думки, совісті і віросповідання;

 • свободу вираження поглядів (зокрема, свободу засобів масової інформації);

 • право власності.

Конвенція та протоколи до неї забороняють:

 • катування і нелюдське, або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання;
 • смертну кару;
 • дискримінацію у здійсненні прав і свобод, які викладені у Конвенції;
 • вислання особи з території держави, громадянином якої вона є, або позбавлення особи права в'їзду на територію держави, громадянином якої вона є;
 • колективне вислання іноземців.

Звернутися до Європейського суду з прав людини можна лише за таких умов:

1) Ви маєте намір оскаржити поведінку держави, яка сама порушила Ваше право чи свободу або не забезпечила їх захисту;

2) йдеться про порушення права чи свободи, що гарантується Європейською конвенцією з прав людини;

3) Ви вичерпали усі доступні Вам ефективні національні засоби юридичного захисту,

4) Ви не пропустили строку звернення до Суду;

5) Ваша справа ще не розглядалася Судом з тих самих підстав і Ви не використовуєте інший міжнародний механізм захисту своїх прав.

Європейський суд з прав людини розглядає заяви щодо порушень лише тих прав та свобод, що гарантовані Європейською конвенцією про захист прав людини.

Що саме може бути оскаржено до Суду ?

У Європейському суді з прав людини можна оскаржити лише поведінку (рішення, дії, бездіяльність) держави в особі її органів, установ, організацій, посадових осіб чи інших владних суб’єктів. Європейський суд з прав людини до поведінки держави прирівнює і діяльність органів місцевого самоврядування. Ви можете оскаржити рішення, дії або бездіяльність держави в особі як одного, так і кількох вказаних суб’єктів (наприклад, Ви одночасно можете подати скаргу і на дії органу виконавчої влади щодо порушення Ваших прав, і на діяльність суду, в результаті якої Ви не одержали належного захисту).

Заява може бути подана будь-якою особою: фізичною, юридичною, об’єднанням громадян. Заявником може бути як дорослий, так і дитина. При цьому він не обов’язково повинен бути громадянином держави - учасниці Конвенції, проти якої він спрямовує свою заяву. Судова практика знає випадки, коли заявниками до Європейського суду були недієздатні особи.

Суд розглядає тільки ті факти порушень, що відбулися після набуття чинності Конвенцією для держави, проти якої подається заява. Для України такою відправною точкою є 11 вересня 1997 року.

Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Це означає, що Вам слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав, про порушення яких Ви маєте намір поскаржитись до Суду. Крім того, використовуючи належні засоби захисту, необхідно дотримуватись національних процесуальних правил, зокрема, передбачених законодавством строків.

Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення з остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні, або ж у разі якщо Ви вважає, що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого порушення на національному рівні відсутній з моменту стверджуваного порушення. Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено хоча б у стислій формі предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви. Звичайного запиту з проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного строку.

При викладенні предмета заяви необхідно вказати бажану мету звернення до Суду. Необхідно буде також скласти перелік і додати до заяви копії всіх судових вироків та інших рішень, а також будь-які інші документи, які суд міг би прийняти до уваги як докази (протоколи слухань, заяви свідків тощо). Надсилати необхідно виключно ті документи, які стосуються скарги, представленої суду.

Не приймаються скарги:

 • анонімні;
 • ідентичні тим, які були раніше розглянуті;
 • досліджені іншими міжнародними органами з охорони прав людини;
 • які не сумісні з положеннями Європейської конвенції з прав людини.

Звернення можна писати офіційними мовами Євросуду (англійською, французькою) або державною мовою будь-якої країни, що ратифікувала Європейську конвенцію, в тому числі українською і російською. До нього обов’язково слід додати копії рішень усіх українських судових інстанцій.

Всю кореспонденцію необхідно надсилати за адресою:

The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE-ФРАНЦІЯ.

При поданні заяви мито не сплачується, а розгляд справи в суді буде безкоштовним, оскільки витрати суду покладаються на Раду Європи.

Чи довго доведеться чекати розгляду справи?

З урахуванням завантаженності Європейського Суду доведеться чекати початкового розгляду вашої заявки приблизно рік. Деякі справи можуть розглядатися як невідкладні та розглядаються у пріоритетному порядку, особливо у випадках, коли заявник знаходиться в стані фізичної небезпеки.

На який результат можна сподіватись?

Якщо Cуд приходить до висновку, що мало місце порушення, він може присудити вам «справедливу компенсацію», сума грошей в якості компенсації за деякі види збитку. Суд може також зобов'зати державу відшкодовувати витрати, які Ви понесли під час розгляду справи. Якщо суд приходить до висновку, що не було порушення, вам не доведеться платити ніяких додаткових витрат (наприклад, витрати, понесені державою-відповідачем).

Європейський Суд не уповноважений скасовувати національні рішення або закони.

Ознайомитись з Конвенцією та протоколи до Конвенції можна за цією адресою.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004